En  |  Es
 |   | 
Usługi » Obsługa prawna

BackOffice Outsourcing Sp. z o.o. oferuje klientom usługi w zakresie realizacji szczególnych przedsięwzięć m. in. w zakresie zakładania, przekształcania i likwidacji spółek kapitałowych, doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów przed właściwymi organami w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń. Z racji wieloletnich doświadczeń w sektorze bankowym pomagamy Klientom w uzyskaniu optymalnego finansowania ich działalności.

 

Zapewniamy obsługę prawną i doradztwo we wszystkich dziedzinach prawa a do szczególnych specjalizacji należą: prawo handlowe, prawo administracyjne, prawo obrotu nieruchomościami, prawo bankowe, prawo ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, prawo własności intelektualnej.

 

Radcowie prawni oraz adwokaci poprzez swoją kilkunastoletnią praktykę zawodową świadczoną dla różnorodnych podmiotów zapewniają efektywną i profesjonalną obsługę prawną.

 

Prowadząc zlecone przez naszych Klientów sprawy działamy zazwyczaj zespołowo. Praca na każdym etapie realizacji projektu jest weryfikowana i koordynowana przez Wspólników. Dzięki takiej formule sprawy prowadzone są w sposób szybki, skuteczny i ekonomiczny. Na co dzień możemy liczyć na grupę współpracujących z nami prawników specjalizujących się w wybranych dziedzinach prawa.
Jesteśmy przekonani, że uwzględniając doświadczenie naszych pracowników oraz specjalizacje, gotowi będziemy zapewnić Państwu efektywną obsługę prawną. Wynika to zarówno z naszych doświadczeń zawodowych jak i konkurencyjnych stawek wynagrodzenia.

Przy ustalaniu naszego honorarium staramy się wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki, przy czym czujemy się zobowiązani do świadczenia efektywnych usług prawniczych za rozsądną cenę, a jednym z priorytetów działań podejmowanych przez BackOffice Outsourcing Sp. z o.o. jest dążenie do minimalizowania i optymalizowania wszelkich kosztów, które mogłyby obciążać Klienta.
Pomoc prawna może być świadczona w zależności od zapotrzebowania wyrażonego przez Klienta: w siedzibie BackOffice Outsourcing Sp. z o.o., w siedzibie Klienta, w miejscu wskazanym przez Klienta, telefonicznie, za pośrednictwem faksu, za pośrednictwem Internetu.

 

MONITORING NALEŻNOŚCI

BackOffice Outsourcing Sp. z o.o. oferuje monitoring należności od Państwa Kontrahentów. Usługa polega na czuwaniu nad terminowością regulowania spłat należności. Opiera się na kontaktach telefonicznych naszych pracowników z Państwa Kontrahentami i przypominaniu im o zbliżającym się terminie spłaty należności. W ramach monitoringu należności gwarantujemy również wysyłki wiadomości sms i e-mail przypominających o upływie terminu płatności i konieczności spłaty należności.

Centrum Obsługi Korespondencji, które generuje, kopertuje i wysyła pisma przypominające o konieczności spłaty należności wysyła miesięcznie ok. 1 mln wezwań do zapłaty oraz przypomnień (monitów).

 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - ZASTĘPSTWO PRAWNE W NEGOCJACJACJACH Z DŁUŻNIKAMI

Sztandarową usługą jest nadzór nad transakcjami w obrocie bezgotówkowym, co zapewnia w maksymalnie możliwym stopniu bezpieczeństwo, jak również terminowe regulowanie należności przez kontrahentów naszych Klientów.
Wartość niezapłaconych faktur i rachunków w Polsce szacuje się na setki miliardów złotych. To tyle ile wynoszą wpływy z podatków do budżetu państwa. Natomiast z powodu zatorów płatniczych bankrutuje każdego roku ok. 100 tys. firm. Prostym i pewnym sposobem odzyskania należności jest powierzenie takiego zadania profesjonalistom. Średnia skuteczność w ściąganiu długów w Polsce wynosi 10%. Nam udaje się to w ponad 90%, dlatego, że stawiamy na:
skuteczne techniki ściągania należności

 

Dla walczącego o przetrwanie na rynku przedsiębiorstwa jest „Być albo nie być”. Współpracują z nami ekonomiści, adwokaci, radcy prawni i psycholodzy. Ich wiedza, doświadczenie, umiejętności oraz obiektywność spojrzenia na sprawę, pozwalają uzyskać przewagę nad dłużnikiem.

  • skuteczne poszukiwanie dłużnika

Często okazuje się, że dłużnik celowo zmienił adres, sprzedał firmę, dokonał w niej zasadniczych przekształceń prawnych lub własnościowych, czy też zlikwidował działalność.
W takich sytuacjach ustalamy aktualne adresy, wyjaśniamy zaistniałą sytuację i natychmiast podejmujemy odpowiednie działania.

  • nadzór nad spłatami

Sukcesem naszym jest dopilnowywanie terminowych spłat należności przez dłużników na rzecz wierzycieli. Jeżeli kontrahent się opóźnia, wtedy zabiegamy o szybką spłatę długu. Jeśli nie jest to realne, zawieramy ugodę z dłużnikiem na warunkach najkorzystniejszych dla naszego Klienta.
zabezpieczanie wierzytelności
Każdy dług po pewnym ustawowo ustalonym czasie ulega przedawnieniu. Powierzenie nam sprawy oznacza, że będziemy zabezpieczać wierzytelność przed jej przedawnieniem.

  • zastępstwo prawne w procesie negocjacji wobec niewypłacalnego dłużnika

Dział Sądowy nie jest „fabryką” pozwów, dlatego też każdą sprawę traktujemy indywidualnie. Nie wpadamy w rutynę. Zawsze dążymy do zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

 

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (TRYB NAKAZOWY LUB UPOMINAWCZY)

W przypadku, gdy dłużnik nie odpowiada na wezwania do zapłaty i nie oddaje pieniędzy, w ramach zlecenia kontynuujemy sprawę na drodze sądowej. W ten sposób uzyskujemy nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności.
W postępowaniu nakazowym i upominawczym BackOffice Outsourcing Sp. z o.o. w uzasadnionych przypadkach pokrywa koszty zastępstwa procesowego, zastrzegając sobie prawo do ich wyegzekwowania od dłużnika.

 

ZASTĘPSTWO EGZEKUCYJNE (POSTĘPOWANIE KOMORNICZE)

Dążymy do skutecznego odzyskania należności metodą negocjacji przedsądowych. Nie zawsze taki tryb współpracy przekonuje dłużnika do oddania wierzytelności w wyznaczonym terminie. W takich wypadkach zmierzamy do jak najszybszego wydania wyroku przed sądem powszechnym. Dłużnik może bowiem unikać wywiązywania się z zobowiązań, pomimo iż ciąży na nim prawomocny wyrok. W takich sytuacjach bardzo szybko musi zostać przeprowadzone postępowanie egzekucyjne.
Naszym zdaniem samo przekazanie sprawy do postępowania komorniczego może nie przynieść pożądanego efektu. Nie zawsze działanie komornika, który pracuje bez nadzoru i wsparcia jest skuteczne. Wtedy należy skorzystać z usług doświadczonych prawników. Prawnicy nasi specjalizują się we wspomaganiu egzekucji komorniczej i znają specyfikę postępowania.

 

Świadczymy zatem usługę:

  • wspomagania postępowania egzekucyjnego (komorniczego).

Polega ona na skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. W ramach zlecenia mieści się wybór komornika i dopełnienie wszelkich formalności, nadzór nad terminowością czynności związanych z postępowaniem, sprawowanie kontroli nad postępowaniem, przekazywanie zleceniodawcy informacji o każdej czynności, uzyskanie od komornika (w przypadku braku majątku dłużnika) dokumentu stwierdzającego bezskuteczność egzekucji komorniczej, na podstawie którego wierzytelność można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.