En  |  Es
 |   | 
Usługi » Obsługa księgowa

Zakres świadczonych usług obejmuje między innymi:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych,
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • Prowadzenie kadr i płac,
 • Ewidencje i rozliczenia podatku VAT,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS,
 • Sporządzanie bilansu,
 • Sprawozdawczość GUS,
 • Roczne zeznania podatkowe,
 • Monitoring i windykacja należności,
 • Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS,
 • Służba kurierska (odbieranie i przekazywanie dokumentów),
 • Pomoc przy rejestracji spółek prawa handlowego,
 • Pomoc przy rozpoczynaniu działalności (wszystkie rodzaje działalności).

 

Pełna rachunkowość - księgi rachunkowe
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy w szczególności:

 • spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
 • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 euro;
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej (np. niektórych stowarzyszeń), z wyjątkiem spółek, o których mowa wyżej;
 • zagranicznych osób prawnych, zagranicznych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz zagranicznych osób fizycznych, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność osobiście, przez osobę upoważnioną, przy pomocy pracowników - w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na wielkość przychodów.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 800.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

 

Polityka rachunkowości
Ustawa o rachunkowości i ustawy podatkowe stanowią ogólne zasady księgowości, jednak bardzo wiele może zmienić polityka rachunkowości, czyli wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Elementem tej polityki. Jednostka może bowiem w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

Elementem polityki rachunkowości jest zakładowy plan kont. Jeżeli ktoś nie ma ochoty pisać go w całości samodzielnie, powinien zakupić odpowiadający mu aktualny wzorcowy plan kont (książkę) i w uchwale ustanowić go obowiązującym w zakładzie.

Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

U podatników, którzy zgodnie z obowiązującymi ich zasadami rachunkowości sporządzają sprawozdanie finansowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Zasady rachunkowości określa ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.)

 

Księga przychodów (KPIR)
Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzą podatnicy podatku dochodowego, od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) albo podatkiem liniowym (19%), którzy nie przekroczyli limitu 800'000 euro zobowiązującego ich do prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość). Ten rodzaj księgowości prowadzą również spółki cywilne, jawne oraz partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, o ile nie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Spółki te prowadzą jedną księgę dla wszystkich wspólników (dla spółki).

 

Ewidencja ryczałtu
Ewidencje przychodów prowadzą podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tzw. ryczałtowcy.

 

 

Kadry i płace 

W skład obsługi kadrowej wchodzi:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • przygotowywanie umów o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami Zleceniodawcy,
 • rozliczanie pracowników z wykorzystywanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych , stosownie do przepisów Kodeksu Pracy,
 • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS,
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 • sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania Zleceniodawca zobowiązany jest przepisami prawa,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do GUS.

W skład obsługi płac wchodzi:

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń (w tym: dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, urlopów, zwolnień chorobowych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) stosownie do postanowień umów, przepisów prawa, regulaminów pracy i wynagradzania,
 • sporządzanie list płac, zbiorówek oraz raportów służących do księgowania wynagrodzeń,
 • sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń na wskazane rachunki bankowe,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji (ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RSA, ZUS RZA),
 • przygotowanie druków RMUA,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
 • sporządzanie pasków wypłat wynagrodzeń dla pracowników,
 • sporządzanie i przesyłanie do właściwego Urzędu Skarbowego miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie przelewów na rzecz urzędów państwowych (ZUS i US),
 • sporządzanie i dystrybucja rocznych informacji o dochodach (Pit-11, Pit-8B, Pit-40).